Emma Dunn

Age: 140
Birthplace:

 
Movie Character Year
W1siziisijiwmtqvmdqvmtcvmjavndgvmtyvmtiylznjs08xegw3ytu2dtc0nfnwn2vyy3pumnc2ds5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq Manslaughter Miss Bennett 1930
W1siziisijiwmtmvmdkvmtavmjevmzevndkvndu4lzlcvtrszjhxvtvpn2xfb2jzakvmmevqtxrvlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwintv4nzujil1d Morals for Women Mrs. Huston 1931
H0ylve4mfrh350agrzmcimooyep The Wet Parade 1932
W1siziisijiwmtmvmdmvmtkvmtuvmjmvmdqvodewl2tmowlftvzrbxg4shr5zu9nddf1vxpaoedwus5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq It's Tough to Be Famous 'Moms' McClenahan 1932
W1siziisijiwmtmvmdevmdqvmtavmjmvmtuvntqwl24ys2dxefpvoxk1uta2bex5cfd6c05omk9izy5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq Blessed Event Mrs. Roberts 1932
W1siziisijiwmtmvmdcvmjkvmtqvndkvmtmvndqylzhunux4c3dst0phn0lrtulwtmj3vxyytezhac5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq George White's 1935 Scandals Aunt Jane 1935
Mihewskvrqel4upy1umnuom8jsh Seven Keys To Baldpate Mrs. Quimby 1935
Qetyx4zbpyf9cc6q9sgpshwoyef Madame X Rose, Fleuriot's Houskeeper 1937
Vdhmzn8rjrfsvlzh7vc2jhidqk3 Son of Frankenstein Amelia 1939
Tkcw7ufxhkojbbym2qwff9qv1mf Dr. Kildare Goes Home Mrs. Martha Kildare 1940
I9rn9jpbthplra9olewcymuakvb The Great Dictator Mrs. Jaeckel 1940
Ly3jd8o8oz6ampaspfbzhaszlqd Mr. & Mrs. Smith Martha 1941
Kv6dmwdxsk0gusntdxkbuefgdqy Dr. Kildare's Wedding Day Mrs. Martha Kildare 1941
W1siziisijiwmtmvmdgvmjcvmjmvmtivmdqvmtgwl3vlshhzowxuefo3z1bfwkvyrwlfuer1se9try5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq Ladies in Retirement Sister Theresa 1941
Vhnorrxgvb9nddcdlbaj7mqqyre The Talk of the Town Mrs. Shelley 1942
W1siziisijiwmtmvmdcvmjkvmtuvmdcvndavnzkzlzk5nhvyzzvzq3jsmwnvmdngeklwue5buhzlby5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq The Woman in White Mrs. Vesey 1948