Bronislav Poloczek

Aqtoil2czg1th8mroyehrebkljk
Age: 74
Birthplace: Horní Suchá, Slezsko, Polsko

 
Movie Character Year
Eqmdej3cnspfsktlk86ymbiufyc Copak je to za vojáka... Police officer 1987