Mats Bergman

Age: not listed
Birthplace:

 
Movie Character Year
Hemf02wkjba4bh1wek2b9tafgfq Fanny and Alexander Aron Retzinsky 1982
3wymmqcv2z2t3fjazacetplezz8 Vildanden Relling 1989
Qtqx4ytq5smxdx2hzgxgri3fxf6 Kan du vissla Johanna? Tobakshandlare 1994
Mpcjj0mxkhzphs5xmzelya62ypr Monopol Personalchefen 1996
Fgqyvpgvj5im2jotsgnus9c1vbx Evil Melander, historielärare 2003
7oqwrxlymy5zfsd2zokaoxsc2qm Flicker Aron 2012