Slim Whitaker

Age: not listed
Birthplace:

 
Movie Character Year
55cmzi8ypssffg8k91hxhj3b5vw The Man from Monterey Jake Morgan 1933
W1siziisijiwmtqvmdyvmtyvmdgvmtyvmdivnziyl3k4s0jhouxpownwekq4dxpiwvbwtjjpteh2uy5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq Honor of the Range Henchman Pete 1934
Dekx2ezhlrfqxon9hfl1548vved Santa Fe Bound One-Shot Morgan 1936
W1siziisijiwmtmvmtivmtmvmdcvndkvmzuvotgzlzlcnhl4snffr05uenloyk1xwjb0mus4cgc0cs5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisiju1edc1iyjdxq Overland Riders Jeff Barkley 1946